Algemene huurkoop overeenkomst 2020

Artikel 1

 • Onder ‘bedrijven’ wordt in dit reglement verstaan: vennootschappen, maatschappen, stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties e.d. De kunstwerken worden op naam van het betreffende bedrijf geleend.
 • De deelname kan op elk willekeurig moment aangevraagd worden.
 • De deelname beloopt 2 jaar tenzij anders vermeld op de huurkoop overeenkomst en start van zodra de werken geleverd en opgehangen worden.
 • De aanmelding als huurder/koper geschiedt door middel van een in te vullen formulier/contract en de ondertekening daarvan.


 Artikel 2: Abonnementsgelden en wijze van betalen

 • De verhuurder staat in voor de levering en ophanging van de gehuurde werken.
 • Een kilometervergoeding wordt aangerekend van 0,50Euro/km bij levering met nieuw contract. Levering is gratis in centrum Gent. Het nodige ophang materiaal wordt voorzien door de verhuurder tenzij anders afgesproken.
 • Het huurtarief wordt per maand bij vooruitbetaling voldaan binnen de 10 dagen vanaf factuurdatum.

 Artikel 3

 • De huurprijs bedraagt 1/24ste van de actuele verkoopprijs, exclusief 21% BTW.
 • Na de huur van 24 maanden betaald de huurder nog een eind en aankoopfactuur van 25% op de actuele verkoopprijs, exclusief 6% BTW. Zie contract.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 • Verantwoording voor transport van de kunstwerken berust bij de verhuurder, tenzij het transport door de huurder zelf wordt verzorgd.
 • De deelnemer is verplicht bij verhuizing en/of beschadiging of diefstal de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De huurder is aansprakelijk voor diefstal en schade.
 • De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving worden geplaatst of bewaard. Ze dienen tevens te worden gevrijwaard van direct zonlicht.

 Artikel 5: Beëindiging van het huurcontract

Deelname eindigt door:

 • Schriftelijke (mail is voldoende) opzegging door de huurkoper kan, mits een schadevergoeding van 3 maanden huur, vanaf schriftelijke aanvraag.
 • Ontbinding van de rechtspersoon.
 • Faillissement van de deelnemer.
 • De verhuurder kan ten aller tijden het contract stopzetten bij niet tijdig betalen van de huurlast. en het werk komen ophalen.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor een abonnement eenzijdig op te zeggen indien de huurder ernstig in gebreke is gebleven bij het inleveren van geleende werken, als bij de betaling van het huurtarief, alsmede bij het opzettelijk beschadigen van gehuurde of te huren kunstwerken.
 • Bij beëindiging van het huurcontract is de deelnemer of dienst rechtsopvolger verplicht de geleende werken onverwijld aan de verhuurder terug te geven.

 Artikel 6: Algemeen

 • Door ondertekening van de huurkoop overeenkomst verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement. en de werken in goede staat ontvangen te hebben.
 • Een exemplaar van dit reglement wordt bij inschrijving aan de deelnemer ter hand gesteld.
 • De verhuurder voorziet gratis de kunstwerken van naambordjes.
 • Alle werken zijn auteursrechtelijk verbonden. Kopiëren in eender welke vorm is verboden.