Algemene voorwaarden huurovereenkomst 2020

Artikel 1:

 • Onder ‘bedrijven’ wordt in dit reglement verstaan: vennootschappen, maatschappen, stichtingen, verenigingen, instellingen, organisaties e.d. De kunstwerken worden op naam van het betreffende bedrijf geleend.
 • De deelname kan op elk willekeurig moment aangevraagd worden.
 • De deelname beloopt ten minste drie maanden tenzij anders vermeld op de huurovereenkomst en start van zodra de werken geleverd en opgehangen worden.
 • De aanmelding als huurder geschiedt door middel van een in te vullen formulier/contract en de ondertekening daarvan.
 • De verhuurder kan ten aller tijden werken wisselen binnen een minimum huurtermijn van 3 maanden.

 Artikel 2: Abonnementsgelden en wijze van betalen

 • De verhuurder staat in voor de levering en ophanging van de gehuurde werken.
 • Een kilometervergoeding wordt aangerekend van 0,50Euro/km bij levering met nieuw contract. Levering is gratis in centrum Gent. Het nodige ophang materiaal wordt voorzien door de verhuurder tenzij anders afgesproken.
 • Het huurtarief wordt per drie maanden bij vooruitbetaling voldaan binnen de 10 dagen vanaf factuurdatum.

 Artikel 3:

 • De huurprijs bedraagt 5% van de actuele verkoopprijs.
 • Het huurcontract word met een stilzwijgen verlengd met 3 maand.
 • Het huurcontract is ten einde wanneer de huurder het werk tijdens de huurperiode wenst aan te kopen of via derden verkocht wordt.
 • De prijzen zijn exclusief 21% BTW
 • De huurder heeft het eerste kooprecht indien het werk zou verkocht worden aan derden.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

 • Verantwoording voor transport van de kunstwerken berust bij de verhuurder, tenzij het transport door de huurder zelf wordt verzorgd.
 • De deelnemer is verplicht bij verhuizing en/of beschadiging of diefstal de verhuurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • De huurder is aansprakelijk voor diefstal en schade.
 • De werken mogen niet in de directe nabijheid van een warmtebron of in een vochtige omgeving worden geplaatst of bewaard. Ze dienen tevens te worden gevrijwaard van direct zonlicht.

 Artikel 5: Beëindiging van het huurcontract

Deelname eindigt door:

 • Schriftelijke (mail is voldoende) opzegging door de huurder met een opzegtermijn van 10 dagen vóór de einddatum van het huurcontract.
 • Ontbinding van de rechtspersoon.
 • Faillissement van de deelnemer.
 • Huurcontract word met een stilzwijgen verlengd met drie maanden.
 • De verhuurder kan ten aller tijden het contract stopzetten bij niet tijdig betalen van de huurlast. en het werk komen ophalen.
 • De verhuurder behoudt zich het recht voor een abonnement eenzijdig op te zeggen indien de huurder ernstig in gebreke is gebleven bij het inleveren van geleende werken, als bij de betaling van het huurtarief, alsmede bij het opzettelijk beschadigen van gehuurde of te huren kunstwerken.
 • Bij beëindiging van het huurcontract is de deelnemer of dienst rechtsopvolger verplicht de geleende werken onverwijld aan de verhuurder terug te geven.

 Artikel 6: Algemeen

 • Door ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bepalingen van dit reglement. en de werken in goede staat ontvangen te hebben.
 • Een exemplaar van dit reglement wordt bij inschrijving aan de deelnemer ter hand gesteld.
 • De verhuurder voorziet gratis de kunstwerken van naambordjes.
 • Alle werken zijn auteursrechtelijk verbonden. Kopiëren in eender welke vorm is verboden.